حفاظت شده: )الویب الکلام یذکر فیه القصار من الکلام تأسیا به امیر الکلام علیه آلاف التهیة والسلام http://alkalam.ir/

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: