) جایگاه معرفی و فروش همه سایتهای ملا http://bahweb.ir/

جایگاه معرفی و فروش  سایتهای ملا.

توضیحا اینکه یک وبسایت ممکن است به دلایل فنی موقتا کار نکند ولی وبسایتهای که در اینجا آورده ام همه را در ایرنیک به ثبت رسانده ام و اگر یک وبسایت کار نکند بلاخره دوباره راه اندازی می شود.

درمورد وبلاگها

وبلاکهای که ویسایت آن به نام خودم ثبت است فلذا مثل وبسایت است. و اگرمشکلی پیش بیاید دوباره راه اندازی می شود.

سایر وبلاگها اختیارش به دست من نیست ومن مهمان آن سایت اصلی تلقی میشوم که البته حجم اندکی ار نوشته ها و فایلها در آنها منتشر شده است.

همچنین ممکن است یک وبسایت چون تازه راه اندازی شده مقدار نوشته و فابلهای آن کم باشد.

به هر حال نام برخی از وبسایتها و ووبلاگها  که در بهوب معرفی شده از این قرار است:

24/7/1393