صفحه اول برای دفتر کل ایمیل ملا است. 70000 ایمیل ممتاز!!

این علامت را برای دفتر کل ایمیل ملا طراحی کرده ام. امیدوارم خوشتان بیاید. همانطور که میداند اندازه آن به طور دل خواه قابل تنظیم است و منظور این است که شما با داشتن ایمیل میتوانید با چهار طرف دنیا تماس داشته باشید و نوشته، عکس، فیلم، نرم افزار و غیره را با ارزانترین قیمت ارسال کنید و یا دریافت نمایید و میتوانید وبسایت هم بسازید و مقدمه داشتن وبسایت داشتن ایمیل است.

نشانی ایمیل در دنیای پیشرفته صنعتی از شماره تلفن اهمیت بیشتری دارد و همانطور که میدانید نشانی ایمیل مثل شماره تلفن میتواند رند و دارای حروف کمتر و معنای خوب باشد. مانند ba@zayf.ir که مفهوم احترام به مهمان را میرساند و ما به منظور توسعه حق انتخاب برای شما هفتاد نام وبسایت به اینکار اختصاص داده ایم و باتوجه به اینکه در فرهنگ فارسی حد اقل هزار کلمه با مهوم ممتاز داریم ما هفتاد هزار ایمیل ممتاز داریم و هفتاد میلیون ایمیل خوب داریم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. با تشکر ملا غدیر 1435

yallah.ir

A

addin.ir@… (الدّین)

addor.ir@… (الدّرّ)

alaly.ir@… (العلی)

alayn.ir@…(هفتاد معنای خوب دارد)

aldin.ir@… (الدین)

almail.ir@… (المیل)

alorf.ir@… (کار نیک)

ardhe.ir@…(عرضه)

azwaj.ir@…(خانواده‏ها)

B

ba5.ir@…

ba72.ir@…

bahname.ir@…(ایمیل تبلیغات: بَه نامه)

baqoran.ir@…(با قرآن)

ba-qoran.ir@…(با قرآن)

behresan.ir@…(بهرسان)

behras.ir@… (بهرس)

beras.ir@…

beres.ir@…

borov.ir@… (برو)

boru.ir@…

buro.ir@…

buru.ir@… (برو )

C

———-

D

dorha.ir@…(درّها)

E

emaile.ir@… (ایمیله)

ennama.ir@… (این است وجز این نیست. برای کلام وحیانی)

enni.ir@… (همانا من)

envan.ir@… (عنوان)

enqa.ir@… (گلچیین)

F

filebar.ir@… (فایل بر)

foroshiye.ir@…(ایمیل تجارت)

fouz.ir@… (رستگاری)

G

————–

H

haza.ir@… (این)

hobb.ir@… (دوستی)

hidor.ir@… (های درّ)

hinur.ir@… (های نور)

hipost.ir@… (های پست)

hizar.ir@… (های زر)

I

i72.ir@…

inwr.ir@… (آی نور)

itike.ir@… (آی تیکه)

J

janami.ir@…(جانمی)

K

khayr.ir@… (خیر)

L

—————

M

mufid.ir@…(مفید)

maaraz.ir@… (نمایشگاه)

N

nael.ir@… (نائل)

naele.ir@… (نائله)

nayel.ir@… (نایل)

nayini.ir@… (نایینی)

nayl.ir@… (نَیل)

neyl.ir@… (نِیل)

O

o40.ir@… (دفتر چهل)

o70.ir@…(دفتر هفتاد)

o72.ir@… (دفتر هفتاد و دو)

ohst.ir@… مخفف

offices happiness sadness thought

orfi.ir@… (عرفی)

orfy.ir@… (عرفی)

onsa.ir@… (زن)

P

————–

Q

qesar.ir@…(سخن کوتاه)

qarat.ir@… (قرائة)

qasire.ir@… (سخن کوتاه برای بانوان)

R

racy.ir@… ( راسی )

S

saey.ir@… (موقع سعی)

T

talak.ir@… (تلک)

tikeh.ir@…(تیکه)

U

————-

v

vajd.ir@… (موقع وجد)

W

————-

x

—————-

Y

ya1.ir@…

ya5.ir@…

Z

zargo.ir@…

zayf.ir@… (مهمان)

عددی

www.7-2.ir@…

===============================================================

Xدفتر ایمیل ملا با فرهنگ و محتوای قرآنی به آینده می نگرد فلذا دامنه BAQORAN.IR را وب سایت خود قرار داده است.

Xترتیب ارزش وبسایتهای دفتر کل ایمیل برای کار نشانی ایمیل بر مبنای تعداد حروفدرhttp://behras.ir/

Xدفتر ایمیل (رایانامه) ملا است.http://zargo.ir/

Xأهلاً و سهلاً بالعالم العربی فی مکتب الایمیل لـ ملا !http://nael.ir/

X ما هشتاد میلیون نشانی ایمیل خوب داریم.

X ما هشتاد هزار نشانی ایمیل ممتاز داریم.

X ما هشتاد و هفت وبسایت برای دفتر ایمیل در ایرنک به ثبت رسانده ایم.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.