صفحه اول برای دفتر کل ایمیل ملا است. 70000 ایمیل ممتاز!!

این علامت را برای دفتر ایمیل طراحی کرده ام. امیدوارم خوشتان بیاید. همانطور که میداند اندازه آن به طور دل خواه قابل تنظیم است و منظور اینست که شما با داشتن ایمیل میتوانید با چهار طرف دنیا تماس داشته باشید و نوشته، عکس، فیلم، نرم افزار وغیره را با ارزانترین قیمت ارسال کنید و یا دریافت نمایید و میتوانید وبسایت هم بسازید و مقدمه داشتن وبسایت داشتن ایمیل است.

نشانی ایمیل در دنیای پیشرفته صنعتی از شماره تلفن اهمیت بیشتری دارد و همانطور که میدانید نشانی ایمیل مثل شماره تلفن میتواند رند و دارای حروف کمتر و معنای خوب باشد. مانند ba@zayf.ir  که مفهوم احترام به مهمان را میرساند وما به منظور توسعه حق انتخاب برای شما هفتاد نام وبسایت به اینکار اختصاص داده ایم و باتوجه به اینکه در فرهنگ فارسی حد اقل هزار کلمه با مهوم ممتاز داریم ما هفتاد هزار ایمیل ممتاز داریم و هفتاد میلیون ایمیل خوب داریم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.  ملا نایینی غدیر 1435

yallah.ir

ya1.ir   ya110.ir   ba110.ir

ya135.ir   135214.ir  135-214.ir

ya5.ir   ba5.ir   ba14.ir

   i72.ir    o72.ir   7-2.ir   ba72.ir

o70.ir    o40.ir

افراد مبتدی از ایمیلهای مشتمل بر عدد و یا – (دش) خریدری ننمایند

ad-din.ir  aldin.ir   addeen.ir   al-din.ir

alayn.ir  ardhe.ir   azwaj.ir   abdoh.ir

baqoran.ir   ba-qoran.ir

beres.ir   beras.ir   behras.ir

behresan.ir   bahname.ir

buru.ir   borov.ir   boru.ir   buro.ir

dorha.ir   dorrha.ir

envan.ir    enni.ir   ennama.ir

fouz.ir   foroshiye.ir   filek.ir    filebar.ir

gherat.ir   mufid.ir   hobb.ir   haza.ir

janami.ir  khayr.ir   maaraz.ir    al-naeini.ir

nael.ir  naele.ir   nayel.ir   neyl.ir  nayl.ir

orfi.ir   orfy.ir   onsa.ir

qesar.ir   qasire.ir   qasde.ir   qarat.ir

   talak.ir   talac.ir   wajd.ir

   zayf.ir    zargv.ir    zargo.ir

 

X ما هشتاد میلیون نشانی ایمیل خوب داریم.

X ما هشتاد هزار نشانی ایمیل ممتاز داریم.

X ما هشتاد و هفت وبسایت برای دفتر ایمیل در ایرنک به ثبت رسانده ایم.

 

 

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.